Leveringsvoorwaarden TrolleyWorld

Leveringsvoorwaarden TrolleyWorld

Correspondentie en bezoekadres 

Trolleyworld vof is gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 54120497

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TrolleyWorld vof zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.golftrolleys.nl/Golf2Move/Leveringsvoorwaarden.htm

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling/koop houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TrolleyWorld vof worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TrolleyWorld vof ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Offertes/Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 10 kalenderdagen (incl. Producten van Derden). Bestellingen kunnen via internet worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door TrolleyWorld vof d.m.v. een elektronische Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging zorgvuldig door te nemen en TrolleyWorld vof onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de Orderbevestiging van toepassing op deze Overeenkomst.

2.2 Alle aanbiedingen van TrolleyWorld vof zijn vrijblijvend en kunnen niet worden beschouwd als een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TrolleyWorld vof d.m.v. een elektronische Orderbevestiging.

2.3 TrolleyWorld vof is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TrolleyWorld vof dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 TrolleyWorld vof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.5 Na totstandkoming van de overeenkomst door middel van de electronische orderbevestiging is TrolleyWorld vof slechts verplicht tot levering van de bestelde producten zolang de voorraad strekt. Indien bestelde producten niet meer leverbaar blijken (e.e.a. ter beoordeling van TrolleyWorld vof) is TrolleyWorld vof gerechtigd binnen 30 dagen na ontvangst orderbevestiging deze producten na te leveren. Kan TrolleyWorld vof niet binnen deze 30 dagen leveren dan volgt automatisch ontbinding van de overeenkomst waarbij TrolleyWorld vof verplicht is het totale reeds betaalde aankoop bedrag binnen 8 dagen terug te storten op de daarop aangegeven bankrekening.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen drie (3) dagen na factuurdatum welke u terug kunt vinden op de automatisch verstuurde elektronische factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden door middel van rechtstreekse overboeking naar rekeningnummer NL52 INGB 0006 2340 50 ten name van TrolleyWorld vof.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TrolleyWorld vof gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TrolleyWorld vof.

3.6 Indien er binnen 3 dagen nadat u een aankoop (bestel datum) heeft gedaan en TrolleyWorld vof exact hetzelfde produkt tegen een lagere prijs aanbiedt, betaald TrolleyWorld vof u het verschil terug.

Artikel 4. Levering

4.1 De door TrolleyWorld vof opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet te kwalificeren als een wettelijk fatale termijn.

4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. (zie artikel 2.5) Bij annuleren binnen 8 dagen van speciale bestellingen is de opdrachtgever 10% annuleringskosten verschuldigt van het totaal bedrag.  Bij annulering opdracht van een speciale bestelling is na 8 dagen de opdrachtgever 20% verschuldigt van het totaal bedrag.

4.3 De levering van de producten geschiedt op het door u opgegeven afleveradres. Omdat u verantwoordelijk bent voor de juistheid van dit adres dient u dit in de electronische orderbevestiging te controleren en TrolleyWorld vof per omgaande schriftelijk te informeren indien er sprake is van afwijkingen c.q. onvolkomenheden.

4.4 U draagt de verantwoordelijkheid en het risico van het in ontvangst nemen van de producten op het door TrolleyWorld vof aan u bevestigde afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TrolleyWorld vof verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TrolleyWorld vof geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 TrolleyWorld vof garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Gebruiksindicatie, garantie, reclames, retouren en aansprakelijkheid

7.1 TrolleyWorld vof is uitsluitend retailverkoper van sportartikelen en daarmee noch producent noch hoofdimporteur in de Europese Unie van de producten in de zin van artikel 187 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. TrolleyWorld vof heeft derhalve geen enkele invloed op het productieproces van de door haar verkochte producten en is als zodanig niet aansprakelijk voor enige gevolgschade van gebrekkige producten, anders dan bij dwingend wettelijk voorschrift bepaald.

7.2 De door TrolleyWorld vof verkochte producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik op golfbanen, goedgekeurd door van overheidswege erkende Europese sportbonden, en met inachtneming van de op deze golfbanen geldende spel- en veiligheidsregels. Voor elk hernieuwd gebruik dienen producten te worden gecontroleerd op breuken en zichtbare slijtage. Afwijking van deze gebruiksindicatie kan gevaarlijk zijn, leiden tot gebreken en daaruit voortvloeiende gevolgschade.

7.3 Op alle nieuwe producten geeft TrolleyWorld vof een minimale garantie van 12/24 maanden afhankelijk van product type. De garantie periode staat vermeld op de offerte of faktuur.  De aansprakelijkheid van TrolleyWorld vof na de garantie periode is afhankelijk van de technische levensduur van het product. Voor (elektrische) golftrolleys ligt dat tussen de 4 en 7 jaar. Voor golftassen is de garantie 1 jaar. Voor loodaccu's en loodaccu laders 6 maanden. Voor lithiumaccu's en laders is 3 jaar oplopend naar 5 jaar. (uitgezonderd: Jucad, Justar, Klick N Go.)alles volgens fabrieksvoorwaarden  Uitzondering op garantie aanspraken zijn schade aan het product ontstaan door foutief gebruik in de ruimste zin van het woord.  Hieronder kan worden verstaan het langdurig leeg laten staan van accu's. Het met geweld openen van ritsen. Het niet goed verpakken tijdens vervoer. Breuken en scheuren in frames ten gevolge van vallen en botsen. Producten met waterschade wel of niet ontstaan door regenval, schoonmaken of te water geraakt.  TrolleyWorld vof zal ingeval van een gebrek aan de deugelijkheid van het product na de garantie periode een onderzoek instellen teneinde te bepalen of er een schade vergoeding/middeling zal worden uitgekeerd.

7.3a  Garantie op garantie is nimmer van toepassing als het product geheel onder garantie gratis is vervangen.  De oorspronkelijke verkoopdatum is bepalend voor de garantietermijn.

7.3b. Garantie vervalt in alle gevallen, indien uzelf of een ander dan TrolleyWorld vof  het product hebt willen of laten repareren.  TrolleyWorld vof is nimmer schadevergoeding verschuldigt indien de schade gerepareerd is door anderen dan TrolleyWorld vof.

7.3c. De vervoerskosten van en naar de consument en TrolleyWorld vof zijn voor rekening van de consument tenzij TrolleyWorld vof anders bepaalt.

7.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TrolleyWorld vof daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.5 U heeft tevens de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten zichtbare gebreken vertonen. Indien dit het geval is, dient u de levering terstond te weigeren. Later geconstateerde fabricagegebreken dient u TrolleyWorld vof zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) werkdagen na de aflevering.

7.6 Na constatering van een gebrek aan een product mag dat product niet in gebruik worden genomen.

7.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TrolleyWorld vof de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.8 Als wederverkoper van producten heeft TrolleyWorld vof geen invloed op het productieproces van de producten. TrolleyWorld vof kan dan ook slechts producten vervangen c.q. deze retour nemen onder restitutie van de door u betaalde koopsom. Indien daarnaast schade is ontstaan tengevolge van een gebrek in een product, dan zal TrolleyWorld vof, na schriftelijke en gemotiveerde melding daarvan aan haar, de gegevens van de fabrikant c.q. de hoofdleverancier van deze producten aan u ter beschikking stellen.

7.9 Melding van schade dient in ieder geval binnen 7 dagen na waarop deze zich heeft geopenbaard aan TrolleyWorld vof schriftelijk te worden medegedeeld.

7.10 Iedere schade die is ontstaan tijdens gebruik van de producten anders dan de in artikel 7.2 omschreven gebruiksindicatie of in strijd met deze gebruiksindicatie, dan wel in strijd met de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking.

7.11 Iedere schade die is ontstaan door producten die zijn gedemonteerd en weer gemonteerd, door producten die ruw, abnormaal, of overmatig zijn gebruikt (slijtage) of door slecht onderhouden producten komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking.

7.12 Sportactiviteiten kunnen altijd leiden tot letsel bij uzelf of anderen. TrolleyWorld vof adviseert u zich te verzekeren tegen de eventuele gevolgen daarvan.

7.13 Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen.

7.14 Het product moet uiterlijk 14 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddelijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

7.15 Retouren.

Het kan voorkomen dat je een product wilt retourneren. Dit kan bij ons binnen 14 dagen na het verstrijken van de bedenktermijn, zonder opgaaf van reden. Let op: de retourkosten zijn wel voor eigen rekening, deze worden niet door ons vergoed. Je hebt 14 dagen om het retour te melden en vanaf het moment van melden 14 dagen om de bestelling te retourneren.

Wij vergoeden het door u betaalde bedrag incl. de door ons gemaakte verzendkosten.

Attentie; onderdelen van golftrolleys kunnen nooit en te nimmer retour gestuurd worden. Onderdelen wordt verstaan o.a. motoren, snelheidsregelaars, (voor)wielen, controllers, frame onderdelen, handvaten, wielassen, lagers, bekabeling, enz.

Volg onderstaande stappen om de retourprocedure zo soepel mogelijk te laten verlopen:

  1. Stuur een Mail aan: info@golftrolleys.nl en meld je aan met je ordernummer en omschrijving produkt wat je retour wilt sturen.
  2. Geef je pakketje af bij een door jou gekozen postkantoor of verzendlokatie. Vergeet niet het naam/ordernummer te vermelden.  Voor een envelop betaal je ongeveer 2 zegels en voor een pakket ca. € 7,50
  3. Je brief/pakketje verstuur je naar: Trolleyworld vof  Nieuwegracht 13 A  3763LP Soest
  4. Wij zullen het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding  terugstorten mits het ongebruikt is en in originele verpakking zit.

7.16 Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TrolleyWorld vof, dan wel tussen TrolleyWorld vof en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TrolleyWorld vof, is TrolleyWorld vof niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TrolleyWorld vof.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TrolleyWorld vof ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TrolleyWorld vof gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TrolleyWorld vof kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Verwerking privacygegevens

10.1 Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt TrolleyWorld vof u uw persoonsgegevens aan haar te verstrekken. Daarnaast kan zij, dan wel kunnen aan haar gerelateerde ondernemingen, deze gegevens gebruiken om u te informeren over haar producten. Mocht u geen prijs stellen op dergelijke informatie dan kunt u dit melden.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan TrolleyWorld vof schriftelijk opgave doet van een adres, is TrolleyWorld vof gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TrolleyWorld vof schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door TrolleyWorld vof gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TrolleyWorld vof deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TrolleyWorld vof in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TrolleyWorld vof vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 TrolleyWorld vof is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

13.1 Elke partij moet de van de andere partij ontvangen informatie die als 'vertrouwelijk' staat gemerkt of waarvan redelijkerwijze blijkt dat het vertrouwelijke informatie betreft, behandelen als eigen vertrouwelijk informatie.

Artikel 14. Garantie

14.1 Voorwaarden 3 jaar garantie

Trolleyworld vof geeft ter aanvulling op de wettelijke garantie voorwaarden GRATIS een extra jaar garantie (dus 3 jaar i.p.v. 2 jaar) tegen materiaal- of constructiefouten aan uw elektrische golftrolley, mits vermeld op de productpagina.  Accu’s en acculaders vallen hier niet onder.  U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien u een duidelijk ingevuld en afgetekend garantiekaart hebt. (deze ontvangt u bij aankoop van uw trolley).  Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is dus niet overdraagbaar.

14.2 Geen aanspraak op 3 jaar garantie

U geen jaarlijks onderhoud aan u trolley hebt  laten uitvoeren door ons.  Jaarlijks onderhoud betekend eens per 12-14 maanden uw trolley bij ons brengen voor onderhoud/controle.  Als de trolley schade heeft ontstaan door ondeskundig gebruik, waterschade, schade niet ontstaan door materiaal/ constructie fouten, normale slijtage door gebruik.

Onze merken golftrolleys

Trolleyworld

TrolleyWorld

Nieuwegracht 13A
3763 LP Soest
Telefoon: 035 6030306
info@golftrolleys.nl